Výber jazyka:

Spolupráca

Ponúknite služby FAX.sk Vašim zákazníkům a zarábajte

Ponúkame služby, ktoré sú revolúciou v spôsobe faxovanie. Ide o služby, ktoré sú perspektívne a poskytujú zákazníkom množstvo výhod. Firmy stále spoliehajú na faxy a len málo firma si troufnu sa faxu úplne zbaviť, ikdyž potreba faxovanie klesá. Podľa odhadov bude celosvetovo stúpať počet odosielaných faxov práve cez internet, čo len potvrdzuje perspektívu našich služieb.

Ponúkame Vám možnosť stať sa súčasťou tohto vývoja a získať tak pre seba zaujímavý zdroj Vašich príjmov s nulovou alebo minimálnou investíciou z Vašej strany:

Pre koho je spolupráca najmä vhodné?

 • poskytovateľa telefonovanie cez internet
 • poskytovateľa pripojenia na Internet
 • predajcu PC alebo iného hardvéru
 • predajcu, ktorí majú skúsenosti s predajom

Aké formy spolupráce ponúkame?

Nebráníme sa akejkoľvek forme spolupráce, ale štandardne ponúkame tieto druhy:

a) Provízna nabídka

 • získavajte pre nás zákazníkov a dostanete 15% províziu zo zaplatených faktúr za Vami získané zákazníkov
 • produkt si nesmiete akokoľvek modifikovať a môžete ponúkať len aktuálne ponúkané produkty zo stránok www.FAX.cz.
 • nemusíte sa o nič starať, len získavate nových zákazníkov a inkasuje od nás provízie, všetku podporu zákazníkom zajiťujeme my, vaša práca končí získaním zákazníka
 • nemáte žiadne vstupné náklady
 • províziu vyplácíme štvrťročne, ale iba v prípade, že celková provízie dosiahne aspoň 50 € a získate aspoň 5 zákazníkov
 • províziu Vám vyplácíme doživotne, kým váš zákazník faxu a platí nám faktúry, ak príslušný rok získate aspoň 5 nových zákazníkov
 • Váš zisk sa teda kumuluje a zarábate stále víc a víc
 • ak napríklad získate mesačne len 10 nových klientov a každý mesiac usmrtiť a zaplatí 20 €, budeme Vám už po roku vyplácať 360€ mesačne a každý mesiac Vám budeme výške provízie zvyšovať o 30 €. Po 5 rokoch pri rovnakom tempe tak môžete zarábať 1800 € a pritom už dál nemusíte predávať (len stačí splniť podmienku 5 nových zákazníkov ročne)

b) VEĽKOOBCHODNÁ NABÍDKA

 • ponúkneme Vám veľmi zaujímavé veľkoobchodné tarify, ktoré si môžete upraviť a ponúknuť svoje vlastné ceny aj názov produktu
 • môžete si vytvoriť viac předplacených alebo paušálnych taríf
 • vyberiete sa vlastné tarifikácia a či chcete účtovať podľa minút alebo stránok
 • svojich zákazníkov si fakturujete priamo vy
 • získate prístup do online administračného modulu, cez ktorý budete aktivovať / deaktivovať alebo modifikovať služby Vašich zákazníkov. V administračnom modulu môžete tiež online sledovať prevádzku Vašich zákazníkov a prípadne dobíjať ich predplatené účty

Pre akékoľvek ďalšie informácie o spoluprácu nás, prosím, kontaktujte na našom emailu. Napíšte nám niečo o sebe, vašom podnikaní ao akú formu spolupráce máte záujem.

 

 

Smlouva, Obchodní podmínky a reklamační řád

Poskytovatel: Petr Sadílek, IČ: 649 23 428, DIČ: CZ7411050273 se sídlem Loosova1023/12 149 00 Praha 4, Česká republika
Objednatel: dle objednávky zaslané z webu www.fax.sk (dále Zákazník)

Předmětem této Smlouvy je poskytování služby FAX.cz, jehož popis je uveden na stránkách www.fax.sk/sluzby
Ceníkem se rozumí ceník zveřejněný na stránkách www.fax.sk/cennik

Smluvní ujednání:

1. Smlouva se uzavírá mezi dodavatelem a Objednatelem (dle Objednávky zaslané z webu www.fax.sk).
2. Smlouva nabývá platnosti dnem zaplacením částky z objednávky.
3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
4. Do 30 dnů od objednávky může Zákazník službu vypovědět bez udání důvodu a bez výpovědní lhůty s tím, že má nárok na vyčerpání zaplacené částky. V případě, že nebude služba funkční nebo Zákazník nalezne rozpor mezi popisem služby na webu www.fax.sk a reálným stavem, je Zákazník oprávněn službu reklamovat a požadovat navrácení celé zaplacené částky. Máte také právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud služba nebyla použita. Výpověď je možné zaslat e-mailem a nebo můžete použit přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
5. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Výpověď se podává emailem zaslaným na emailovou adresu Poskytovatele info@fax.cz z kontaktního emailu dle Objednávky, jejíž přijetí má Poskytovatel povinnost nejpozději do 14 dní e-mailem potvrdit. Pokud má Zákazník službu předplacenu, je nutné předplatné nejprve vyčerpat.
6. Zákazník se zavazuje hradit měsíční poplatky a jiné poplatky dle aktuálního Ceníku dostupného na stránkách Poskytovatele.
7. V případě nedodržení data splatnosti uvedených na fakturách je Poskytovatel oprávněn Zákazníkovi služby blokovat. Zablokováním služeb není dotčen nárok Poskytovatele na úhradu fakturovaných částek. Poskytovatel je povinen před blokováním zaslat Zákazníkovi alespoň 1 upomínku s náhradním termínem splatnosti. Za odeslání upomínky si Poskytovatel může účtovat poplatek dle Ceníku.V případě, že zákazník někdy použil platební kartu pro placení a objednatel neuhradil své závazky ani v náhradním termínu po upomínce, je Poskytovatel oprávněn inkasovat dlužné částky přímo z platební karty Objednatele.
8. Za odblokování účtu (z důvodu neplacení) je Poskytovatel oprávněn účtovat si poplatek dle Ceníku.
9. Poskytovatel je povinnen na e-amailovou žádost objednatele vrátit veškeré zaplacené přeplatky (kauce) na Slovenský bankovní účet dle instrukcí objednatele. Žádost však může být podána nejpozději do 3 měsíců od data ukončení spolupráce. Poté se přeplatek vrací jen formou poskytnutí předplacené faxové služby v odpovídající hodnotě.

Reklamace:

1. Každý zákazník má právo na uplatnění reklamace.
2. Spočívá-li vada v nesprávně vyúčtované ceně za poskytnutou službu, má Zákazník právo reklamovat vyúčtování do 1 měsíce od doručení vyúčtování, jinak právo zanikne.
3. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost zaplatit za poskytnuté služby ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře.
4. Reklamace musí obsahovat: a) identifikaci zákazníka (číslo faktury, číslo zákazníka, registrovaný email pro službu) b) detailní popis závady
5. Reklamace musí být podána emailem a zaslána na email Posyktovatele info@fax.cz
6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel nedohodne se Zákazníkem jinak.

Vzorový formulář pro odstoupění od smlouvy:

 • Adresát
 • Oznamujeme, že tímto odstupujeme od smlouvy služby FAX.cz/FAX.sk
 • Datum objednání
 • Jméno a příjmení (Firma)
 • Číslo objednávky nebo číslo zákazníka

 

Reference

 • "Služba, ktorú sme mali možnosť vyskúšať našu redakciu pomerne nadchla, a to nielen rýchlosťou, ale aj spoľahlivosťou prevádzky.”

  recenzie služby FAX.sk, časopis CHIPweek

Zcela zdarma! Odoslať skúšobnú faxovú správuVážime si vaše súkromie

Objednajte bez rizika na 30 dní TEST